อบต.รางจรเข้
ดูฟอรั่ม
กลับสู่หน้าแรกของฟอรั่มสนทนา :: กระดานสนทนาองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ :: ++++เอกสารเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2563++++
  หัวเรื่อง ผู้เขียน ดู ตอบ ข้อความล่าสุด
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลการจัดเก็บรายได้ภาษีของ อบต.รางจรเข้ ประจำปี ๒๕๖๓ webmaster 17 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานติดตามและประเมินผลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด webmaster 14 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 webmaster 25 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ตารางสรุปผู้เข้ารับการอบรม webmaster 25 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 webmaster 29 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 webmaster 33 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. งบการเงิน และงบอื่น ประจำปีงบประมาณ 2563 webmaster 67 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 webmaster 78 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๓ webmaster 78 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ webmaster 70 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในรอบเดือน กรกฏาคม ๒๕๖๓ webmaster 75 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ไฟล์เอกสารประกอบนวัตกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน webmaster 100 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศเผยแพร่แพนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) webmaster 89 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ผลการตรวจสอบข้อร้องทุกข์จากศูนย์ดำรงธรรม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ webmaster 106 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ขอส่งรายงานการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ webmaster 108 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานการประชุมช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ webmaster 115 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. สรุปติดตามแผน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในรอบ 6 เดือน webmaster 122 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ webmaster 123 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ webmaster 119 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน webmaster 115 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) รอบ ๖ เดือน webmaster 124 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. นโยบายกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล webmaster 122 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในรอบเดืือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ webmaster 128 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในรอบเดืือน เมษายน ๒๕๖๓ webmaster 108 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในรอบเดืือน มีนาคม ๒๕๖๓ webmaster 109 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในรอบเดืือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ webmaster 95 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในรอบเดืือน มกราคม ๒๕๖๓ webmaster 92 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในรอบเดืือน ธันวาคม ๒๕๖๒ webmaster 96 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในรอบเดืือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ webmaster 97 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในรอบเดืือน ตุลาคม ๒๕๖๒ webmaster 100 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 2561-2563 webmaster 103 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ตารางสรุปบุคลากรเข้ารับการอบรม ของพนักงาน อบต.รางจรเข้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ webmaster 102 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน webmaster 107 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2563 webmaster 111 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน webmaster 112 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการฯ พ.ศ.2563 webmaster 112 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น webmaster 128 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 webmaster 130 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 webmaster 135 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ webmaster 130 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ webmaster 155 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) webmaster 159 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่งบการเงิน และงบอื่น ประจำปีงบประมาณ 2563 webmaster 60 0
โดย webmaster
ไปยังฟอรั่ม:

ข้อความใหม่ - เปิดกระทู้ที่มีข้อความใหม่จากครั้งสุดท้ายที่เข้ามา
ไม่มีข้อความใหม่ - เปิดกระทู้ที่ไม่มีข้อความใหม่จากครั้งสุดท้ายที่เข้ามา.
กระทู้ถูกล็อค - กระทู้ถูกล็อค.
กระทู้ปักหมุด - กระทู้ปักหมุด.