อบต.รางจรเข้
ดูกระทู้
กลับสู่หน้าแรกของฟอรั่มสนทนา :: กระดานสนทนาองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ :: +++++ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป+++++
 พิมพ์กระทู้
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้
webmaster
#1 พิมพ์ข้อความ
ภาพประจำตัวผู้ใช้

Super Admin


ข้อความ: 496
เข้าร่วม: 26.03.14

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้
อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ฉะนั้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๕
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗
หมวด ๔ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้
ตามเอกสารแนบท้ายมานี้
webmaster แนบไฟล์:
2017_09_13.rar
 
ไปยังฟอรั่ม: