อบต.รางจรเข้
ดูฟอรั่ม
กลับสู่หน้าแรกของฟอรั่มสนทนา :: ประชาสัมพันธ์ :: ประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
  หัวเรื่อง ผู้เขียน ดู ตอบ ข้อความล่าสุด
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อบรรจุแต่งตั้งใ webmaster 18 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประชาสัมพันธ์ การจ้างงานคนพิการ webmaster 44 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประชาสัมพันธ์ การจ้างงานคนพิการ webmaster 45 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประชาสัมพันธ์ การคลอดก่อนกำหนดหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่ตำบลรางจรเข้ webmaster 38 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลการติดตามและการประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ webmaster 71 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) webmaster 68 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน webmaster 69 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ อบต.รางจรเข้ ประจำปีงบประมาณ 2566 webmaster 74 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมฯ ๒๕๖๕ webmaster 54 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ๒๕๖๖ webmaster 53 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก EIT webmaster 60 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน webmaster 48 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ webmaster 46 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบ ๒๕๖๖ webmaster 49 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. แนวทางปฏิบัติ Do's and Don'ts webmaster 48 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) รอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ webmaster 48 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ๒๕๖๖ webmaster 51 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ฝึกอบรมและดูงานฯ webmaster 52 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. แนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล webmaster 51 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. การปฏิบัติตนของพนักงานส่วนท้องถิ่นDo's and Don'ts webmaster 52 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประมวลจริยธรรมข้าราชการ ของ อบต.รางจรเข้ webmaster 53 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรมของ อบต.รางจรเข้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ webmaster 51 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการด้านการอนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑ ปีงบ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖ webmaster 52 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการด้านใบเสร็จรับเงินทั่วไป ปีงบ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕ webmaster 53 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการด้านภาษีป้าย ปีงบ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) webmaster 53 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานประชุมประชาคม ประจำปี 2566 12 มกราคม 2566 webmaster 59 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน webmaster 53 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานการประชุมพนักงาน ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ มอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) webmaster 52 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) webmaster 50 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ ปีงบประมาน 2566 รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 - มี webmaster 54 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ webmaster 50 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ www.rangjorrakea.go.th webmaster 51 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น webmaster 56 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น webmaster 51 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น webmaster 52 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๕ webmaster 51 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบ ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน webmaster 52 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี ๒๕๖๕ webmaster 52 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) webmaster 60 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาน 2566 webmaster 51 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วย webmaster 59 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลการติดตามและการประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ webmaster 65 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลการดำเนินงานตามรแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๑๒ เดือน webmaster 60 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) webmaster 69 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเห็นพนักงานจ้าง admin 29 0
โดย admin
ไม่มีข้อความใหม่แผนงานกิจกรรมทางกายสำหรับสตรีตั้งครรภ์ และหลังคลอด admin 33 0
โดย admin
ไม่มีข้อความใหม่ประชาสัมพันธ์คู่มือปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาพ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด admin 31 0
โดย admin
ไม่มีข้อความใหม่ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธฺเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเข้าเป็นพนักงานจ้าง admin 30 0
โดย admin
ไม่มีข้อความใหม่รณรงค์ให้ประชาชน save water admin 17 0
โดย admin
ไม่มีข้อความใหม่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปลายนาเหนือ-ปลายนาใต้ admin 17 1
โดย admin
ไม่มีข้อความใหม่ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ admin 17 0
โดย admin
ไม่มีข้อความใหม่หนังสือรับรองไม่มีการถูกชี้มูลความผิด ในปีงบประมาณ 2565 admin 31 0
โดย admin
ไม่มีข้อความใหม่ประกาศและคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบข้อมูลข่าวสาร admin 31 0
โดย admin
ไปยังฟอรั่ม:

ข้อความใหม่ - เปิดกระทู้ที่มีข้อความใหม่จากครั้งสุดท้ายที่เข้ามา
ไม่มีข้อความใหม่ - เปิดกระทู้ที่ไม่มีข้อความใหม่จากครั้งสุดท้ายที่เข้ามา.
กระทู้ถูกล็อค - กระทู้ถูกล็อค.
กระทู้ปักหมุด - กระทู้ปักหมุด.