อบต.รางจรเข้
ดูฟอรั่ม
กลับสู่หน้าแรกของฟอรั่มสนทนา :: กระดานสนทนาองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ :: ++++เอกสารเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2562++++
  หัวเรื่อง ผู้เขียน ดู ตอบ ข้อความล่าสุด
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันทุจริต ประจำปีงบประมาณ webmaster 107 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น webmaster 101 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ สมัยสามัญที่ ๔/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ webmaster 112 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ webmaster 105 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ สมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ webmaster 101 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ สมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ webmaster 99 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศ เรื่อง การกำหนดส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการภายใน และการกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนร webmaster 103 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ webmaster 100 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยง หรือปล่อยสุนัข และแมว webmaster 103 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศมอบอำนาจให้ปลัดฯ webmaster 103 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ ๔/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ webmaster 121 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ webmaster 108 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ webmaster 115 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ webmaster 112 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ webmaster 113 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ตุลาคม ๖๑ - กันยายน ๖๒) webmaster 118 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน webmaster 110 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประจำไตรมาสที่ ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๒ webmaster 109 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประจำไตรมาสที่ ๓ เดือน เมษายน๒ ๕๖๒ ถึง เดือน มิถุนายน๒๕๖๒ webmaster 108 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประจำไตรมาสที่ ๒ เดือน มกราคม ๒๕๖๒ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ webmaster 102 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประจำไตรมาสที่ ๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ webmaster 113 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานการควบคุมภายใน ประจำปี 2562 webmaster 130 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 2562 webmaster 132 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศ เรื่อง ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ webmaster 156 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานงบรับ - จ่าย รายเดือนมิถุนายน 2562 webmaster 189 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานแสดงผลงานดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 webmaster 180 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศ เรื่อง มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ webmaster 193 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบทุกส่วน webmaster 177 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. มาตรการจัดการข้องร้องเรียนการทุจริต webmaster 171 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานงบรับ - จ่าย รายเดือนพฤษภาคม 2562 webmaster 167 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานงบรับ - จ่าย รายเดือนเมษายน 2562 webmaster 173 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ webmaster 171 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหา webmaster 172 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ webmaster 175 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๘ webmaster 167 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการย้ายพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๘ webmaster 166 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างฯ webmaster 173 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขการให้ออกจากราชการ webmaster 163 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. webmaster 164 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข การอุทธรณ์ฯ webmaster 169 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ รอบ ๑๒ เ webmaster 157 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ webmaster 165 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล webmaster 152 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. มาตรการป้องกันการรับสินบน webmaster 150 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน webmaster 152 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง webmaster 162 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ webmaster 151 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม webmaster 144 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานงบรับ - จ่ายรายเดือนมีนาคม 2562 webmaster 187 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานแสดงผลงานดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 webmaster 194 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2562 webmaster 208 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๔ รายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง webmaster 197 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานงบรับ - จ่ายรายเดือนกุมภาพันธ์ 2562 webmaster 191 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานงบรับ - จ่ายรายเดือนมกราคม 2562 webmaster 191 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานงบรับ - จ่ายรายเดือนธันวาคม 2561 webmaster 173 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานงบรับ - จ่ายรายเดือนพฤศจิกายน 2561 webmaster 191 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. รายงานงบรับ-จ่ายรายเดือน ตุลาคม 2561 webmaster 187 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ webmaster 211 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่กระทู้ปักหมุด. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ webmaster 255 0
โดย webmaster
ไม่มีข้อความใหม่ประกาศ เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน webmaster 144 0
โดย webmaster
ไปยังฟอรั่ม:

ข้อความใหม่ - เปิดกระทู้ที่มีข้อความใหม่จากครั้งสุดท้ายที่เข้ามา
ไม่มีข้อความใหม่ - เปิดกระทู้ที่ไม่มีข้อความใหม่จากครั้งสุดท้ายที่เข้ามา.
กระทู้ถูกล็อค - กระทู้ถูกล็อค.
กระทู้ปักหมุด - กระทู้ปักหมุด.